REGULAMIN NEWSLETTER

 1. W Regulaminie Newsletter, zostały udostępnione wszystkie niezbędne informacje dotyczące udostępnienia materiałów w postaci treści cyfrowych, na przykład dostęp do szkolenia, ebooka czy innych materiałów cyfrowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących Regulaminu Newsletteru, zapraszam do kontaktu z Usługodawcą którym są SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O. O. z siedzibą w Poznaniu 61-680 ul. Wiesiołkowa 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898508, REGON: 388819475, NIP: 9721316778. Kontakt jest możliwy za pomocą:
 • adres e-mail: hello@karolinakizinska.pl;
 • poczta tradycyjna: SUPERKOBIETY ONLAJNU SP. Z O. O., 61-680 Poznaniu ul. Wiesiołkowa 24;
 • telefonicznie: 577555920.

NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE

 • Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Usługodawcy ( w tym informacji o nowościach, promocjach, produktach lub usługach wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta.
 • Subskrybent – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Usługodawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.
 • Cena – oznacza pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości należne w zamian za dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 • Minimalne wymagania techniczne – odnoszą się do sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub w celu korzystania z nich.
 • Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie służący do zamówienia Materiałów,
 • Materiały – treści cyfrowe udostępniane subskrybentowi Newslettera przez Usługodawcę w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://karolinakizinska.pl/

ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW

 1. Zapisanie się do Newslettera następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu osadzonego na Stronie. W zakładce Do pobrania znajduje się bezpłatny e-book. Klikając w pobieram bezpłatnie e-booka znajduje się Formularz gdzie należy wpisać imię oraz adres e-mail. W dalszej kolejności Subskrybent zapoznaje się z polityką prywatności oraz Regulaminem Newslettera. Kliknięcie w pobieram e-book jest jednocześnie wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera.
 2. Po wypełnieniu formularza zapisu koniecznym jest potwierdzenie adresu email (mechanizm double opt-in).
 3. Jeśli nie zostanie potwierdzony adres e- mail nie zostaną udostępnione Materiały w ramach Newslettera.
 4. Potwierdzenie zapisu do Newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 5. Umowa o dostarczenie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania bez ograniczeń z Materiałów konieczne jest spełnienie przez Subskrybenta Minimalnych wymogów technicznych określonych w tym Regulaminie, są to wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych Materiałów, tj: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej;
  aktywny adres e-mail; klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych; dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

ODPŁATNE UDOSTĘONIENIE MATERIAŁÓW

 1. Jeśli Subskrybent nie chcesz udostępnić Usługodawcy danych osobowych i subskrybować Newslettera możesz otrzymać dostęp do Materiałów poprzez zapłatę Ceny.
 2. W taki wypadku należy napisać wiadomość na adres e-mail wskazany na początku tego Regulaminu w celu złożenia takiego zamówienia.
 3. Po zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawca niezwłocznie prześlę dostęp do Materiałów w formie aktywnego linka lub w innych sposób, o którym poinformuje.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Usługodawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Dane osobowe Subskrybenta przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Subskrybenta przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 5. Subskrybenta może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Subskrybenta przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem.
 6. Adres e-mail Subskrybenta może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.
 7. Dane osobowe Subskrybenta mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby dane osobowe Subskrybentów mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.
 8. Uprawnienia Subskrybenta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej https://karolinakizinska.pl/polityka-prywatnosci/

ODSTAPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
 2. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 3. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przeznaczony do tego celu link, zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newsletteru.
 4. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Subskrybenta innego niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 5. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
 7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy: doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów. Usługodawca nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową. Brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową. Brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 7 Regulaminu. Z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

REKLAMACJA

 1. W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny wskazany sposób.
 4. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy za niezgodność Materiałów z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Udostępnione Materiały stanowią przejaw intelektualnej twórczości Usługodawcy i podlegają ochronie prawa autorskiego.
 2. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób Materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 3. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia. Subskrybent w w/w. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Subskrybent ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ma również możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 2. Subskrybent może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług elektronicznych, ochroną Strony przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień Regulaminu.
 5. O zmianach Regulaminu Usługodawca informuje publikując treść na Stronie oraz za pośrednictwem Newslettera.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1.1.2023